Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เยี่ยมศูนย์เรียนรู้บูรณาการปฐมวัยของเด็กวัยซนระยอง
      

เยี่ยมศูนย์เรียนรู้บูรณาการปฐมวัยของเด็กวัยซนระยอง

 
         เด็กปฐมวัยมีความอยากรู้อยากเห็น ชอบถาม การได้รับคำตอบจะทำให้ความสงสัยกระจ่างขึ้น แต่ถ้าไม่มีผู้ตอบคำถามหรือไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องแล้ว ความอยากรู้อยากเห็นจะลดน้อยลง และเป็นผลทำให้ประสบการณ์ของเด็กถูกจำกัดลง
          การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการวางรากฐานการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการทุกด้าน ส่งผลให้เด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปได้ในอนาคต
          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ดำเนินโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัยขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ในรูปของกิจกรรมบูรณาการสหวิชา ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหาความรู้ การคิด และลงมือแก้ปัญหาด้วยประสบการณ์ตรงอย่างเหมาะสมกับวัย และเป็นไปตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
          การจัดกิจกรรมบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เด็กปฐมวัย เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องแยกออกมาสอนเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอาจไม่ต้องกล่าวคำว่าวิทยาศาสตร์ในขณะที่ให้เด็กทำกิจกรรมด้วยซ้ำ เพียงแต่ครูควรตระหนักว่ากิจกรรมที่จัดนั้น เป็นการส่งเสริมทักษะและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อะไรให้เด็ก และควรจัดกิจกรรมอย่างไรเพื่อตอบสนองและต่อยอดธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเป็นระบบ นาง ชุติมา เตมียสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญ สสวท. กล่าว
          ปัจจุบันการดำเนินงานโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัยของ สสวท. ได้คืนหน้าเป็นอันมากแล้วทั้งการจัดทำกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปฐมวัย หนังสือคู่มือกรอบมาตรฐาน เอกสารตัวอย่างการจัดกิจกรรม ชุดอุปกรณ์และสื่อบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย จัดอบรมครู และอื่น ๆ
          ล่าสุด เมื่อปลายเดือนกันยายน 2554 ที่ผ่านมา สสวท. ได้ลงนามกับเทศบาลนครระยอง ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
          คุณครูฐิติมา ศรีสุข หรือ ครูมิ้นท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ซึ่งเป็นประธานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย จังหวัดระยอง กล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าวมีครูสังกัดเทศบาลนครระยอง จำนวน 18 คน เป็นคณะทำงานและวิทยากรประจำศูนย์ และเป็นแหล่งความรู้ให้คุณครูในโรงเรียนต่างๆ สังกัดเทศบาลนครระยอง หรือครูจากโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่สนใจได้มาเรียนรู้กิจกรรมที่น่าสนใจ ตามแนวทางของ สสวท. แล้วนำไปจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนปฐมวัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ศูนย์ ฯ และ สสวท. ได้จัดเตรียมการอบรมครูไว้รองรับครูปฐมวัยที่สนใจพัฒนาตัวเองถึง 3 หลักสูตรด้วยกัน ซึ่งอยากให้ครูจากโรงเรียนทุกสังกัดทั้งในพื้นที่ระยองและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความรู้เท่าเทียมกันแล้วนำไปสอนเด็กปฐมวัยได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน
ชุดกิจกรรมที่มีไว้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย จังหวัดระยอง อาทิ กิจกรรมเรื่อง เพื่อนตัวน้อยเจ้าหอยทาก ร่างกายของหนู ไข่ไข่ไข่ ฟองสบู่หรรษา สนุกกับแม่เหล็ก รถเลื่อนมหาสนุก โลกและท้องฟ้า ขนมโค เสียง ใบไม้ดินน้ำอากาศ จำนวนและตัวเลข แบบรูปและความสัมพันธ์ รูปเราคณิตสามมิติ
          ครูมินท์กล่าวต่อไปว่า ในการสอนเด็กปฐมวัยนั้น กระบวนการเรียนการสอนของครูมีความสำคัญมาก สื่อที่ใช้สอนไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง แนวทางที่ได้จาก สสวท. ทำให้ได้เรียนรู้ว่าเราสามารถพาเด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จากสิ่งรอบตัวอย่างเป็นธรรมชาติ เพียงแต่ครูนำสิ่งต่างๆ ที่เห็นและความรู้ที่มีมาจัดเตรียมการสอนให้เป็นระบบ ซึ่งพอได้ลองทำแล้วพบว่าเด็กปฐมวัยกล้าคิด เสนอความคิดเห็นของตนเองๆได้ กล้าแสดงออกมากขึ้น เหมือนกับว่าเราเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ถูกปิดกั้นโดยครูผู้สอน
          คุณครูนุชนาฎ เมตตา หรือ ครูติ๊ด โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อีกหนึ่งเรี่ยวแรงในศูนยืดังกล่าว ซึ่งได้รับการเคี่ยวกรำวิทยายุทธด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัยจาก สสวท. มาแล้วเป็นอย่างดี ซึ่งกำลังให้เด็กๆ สนุกกับกิจกรรมเราขาคณิตพาเพลิน สอนเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ เด็กๆ ได้เรียนรู้รูปทรงต่าง ๆ เช่น ทรงกรวย ทรงกระบอก ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกลม แล้วนำไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
          ครูติ๊ดเล่าว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในศูนย์มีไว้ให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกสมอง ฝึกการสังเกต และแสดงความคิดเห็นรวมทั้งทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนคุณครูก็ได้เรียนรู้เนื้อหาการสอน ฝึกทักษะและความแม่นยำในการสอน
          คุณครูสมพิศ ชื่นชิต หรือ ครูปุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง บอกกับเราว่า โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองเป็นโรงเรียนเล็กๆ สอนเด็กปฐมวัยโดยเน้นให้เด็กคิดเป็น รู้จักตอบคำถาม ใช้สถานที่นอกห้องเรียนบ้าง เช่น สอนเรื่องต้นไม้ ไบไม้ รวมทั้งเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กบอกความต้องการที่จะเรียนรู้ เช่น ถ้าอยากฟังนิทานก็เล่านิทานแล้วสอดแทรกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรมเข้าไป หรือมีการแสดงบทบาทสมมติร่วมด้วย เด็กก็จะชอบมาก
          ทั้งนี้ครูปุ้ยกล่าวทิ้งท้ายว่าศูนย์นี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและจะเป็นประโยชน์มากแก่ครูปฐมวัยที่สนใจพัฒนาการสอนของตนเองหลังจากนี้ไปเทศบาลนครระยองจะมีการปรับแผนการศึกษา โดยนำแผนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปฐมวัยมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม

          สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
          โทร. 0 3862 0111 หรือ สสวท. โทร. 0 2392 4021 ต่อ 1227 อีเมล์ tprom@ipst.ac.th

          สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

แหล่งที่มา : กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--สสวท.โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 54   อ่าน 97503 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เยาวชนจิตอาสา...เพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
04 ก.พ. 57 | อ่าน 2007 ครั้ง
มัธยม55แห่งว่างรอรับ’นร.’ ร.ร.น้ำท่วมเมืองคอนไร้ปัญหา
29 มี.ค. 54 | อ่าน 36567 ครั้ง
เร่งปรับเกณฑ์วิทยฐานะช่วยครูน้ำท่วม
17 พ.ย. 53 | อ่าน 14403 ครั้ง
กรุงศรีกรุ๊ปจับมือสนง.อาชีวศึกษา อบรม “กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน” 5 หลักสูตรนักเรียนปีสุดท้าย 800 คน
02 มี.ค. 55 | อ่าน 13058 ครั้ง
สช.จับตา “เอสไอเอสบี” หลังเข้าตลาดหุ้น
04 ธ.ค. 61 | อ่าน 400 ครั้ง
สพฐ.เชื่อมือครูไม่ปล่อย นร.นอกลู่/ขยายผลสถานศึกษา
16 พ.ย. 58 | อ่าน 699 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.