Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สัมภาษณ์พิเศษ: ก.ค.ศ.ยก’เพชรยอดมงกุฎ’เจ้าคุณธงชัยผลงานเชิงประจักษ์ พิจารณาวิทยฐ
      

คอลัมน์: สัมภาษณ์พิเศษ: ก.ค.ศ.ยก'เพชรยอดมงกุฎ'เจ้าคุณธงชัยผลงานเชิงประจักษ์ พิจารณาวิทยฐานะครู

          มีหลายคนสงสัย และไม่รู้จักก.ค.ศ.ถามว่าคืออะไร?ก.ค.ศ. คือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า ก.ค.ศ.
          มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นหน่วยงานด้านธุรการ
          ดร.อุบล เล่นวารี อดีตที่ปรึกษา ระดับ 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการผู้คิดริเริ่มโครงการเพชรยอดมงกุฎ เผยว่า....
          กล่าวสำหรับ ก.ค.ศ.และสำนักงาน ก.ค.ศ.นี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ก.ค.ศ.ประกอบไปด้วย
          1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
          2.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ
          3.กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 5 ท่าน ได้แก่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการ ก.พ.
          4.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 ท่าน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคลด้านกฎหมาย ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร ด้านการศึกษาพิเศษ และด้านการบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ด้านละ 1 ท่าน
          5.กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนหนึ่งคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ก.ค.ศ. กำหนดจำนวน 1 ท่าน ผู้แทนข้าราชการครูจำนวน 4 ท่าน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจำนวน 1 ท่าน
          ก.ค.ศ. มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
          1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะ รัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามพระเทพภาวนาวิกรมพระราชบัญญัตินี้
          2. กำหนดนโยบาย วางแผน และกำหนดเกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบจำนวนและอัตราตำแหน่งของหน่วยงานการศึกษา
          3.เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษายังไม่เหมาะสมเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม
          4. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้5.พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น
          6.พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          7.กำหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
          8.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราช การครูและบุคลากรทางการศึกษา
          9.ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          10.พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
          11.ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้คำปรึกษา แนะนำและชี้แจงด้านการบริหารงานบุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา
          12.กำหนดมาตรฐาน พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
          13.กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงานการศึกษาให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใด มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอำนาจออกระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการหรือบุคคลใดราย งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ.
          14.รายงานและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยขัดแย้งกับแนวทางตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้เมื่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้รับรายงานและข้อเสนอแนะจาก ก.ค.ศ. แล้ว ให้พิจารณาสั่งการในส่วนราชการ หน่วยงาน การศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น
          15.พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา
          ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ
          16.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่างๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
          17.พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือน ปีเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          18.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
          นี่คือความเป็นมา และกฎระเบียบของ ก.ค.ส. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
          ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมคัดเลือกโครงการต่างๆ และโครงการที่ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 50 โครงการ คือ โครงการเพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษา ของท่านเจ้าคุณธงชัย หรือพระเทพภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร วัดไตรมิตร กทม.
          โดยพระเทพภาวนาวิกรม กล่าวว่า...ซึ่งปัจจุบัน โครงการเพชรยอดมงกุฎ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาถึง ปี 14 ด้วยการจัดการแข่งขันความสามารถนักเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาจีน พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ โดยนับเป็นข่าวดีสำหรับครูทั่วประเทศที่นำศิษย์มาร่วมแข่งขันกับโครงการเพชรยอดมงกุฎและได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับชมเชยขึ้นไป จะมีสิทธิได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เพราะอ.ค.ส.ถือว่าเป็นผลงานเชิงประจักษ์ และได้มีการอนุมัติโครงการเพชรยอดมงกุฎ เป็นกฎของ อ.ค.ศ. อย่างเป็นทางการแล้วโดยออกเป็นหลักเกณท์ ออกกฎ ในการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการครูสืบต่อไป ซึ่งผ่าน ครม. วัดผล ประเมินผลข้าราชครู และบุคลากร ด้วยผลงานระดับประเทศ
          โครงการเพชรยอดมงกุฎ ติด 1 ใน 48 ของโครงงานทั้งหมดคุณครูที่มีส่วนเกี่ยวโยงตั้งแต่ต้นสามารถเขียนผลงานนี้ เริ่มตั้งแต่รางวัล นักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง โดยกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเกณฑ์ให้เพชรยอดมงกุฎ เป็นผลงานระดับชาติ โดยจัดระดับคุณภาพ ครูผู้สอนซึ่งถือเป็นสุดยอด เป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่น่ายกย่อง โดดเด่นในงานทางวิชาการ ที่เรียกว่า เชิงประจักษ์ อย่างแท้จริง ซึ่งโครงการเพชรยอดมงกุฎ นับเป็นช่องทางใหม่ ที่มีเป้าหมายในเส้นทางที่ต้องทำงาน ส่งเสริมเด็กให้ถึงเป้าหมายรางวัลชมเชย จนถึงได้เหรียญทอง เป็นความภาคภูมิใจทั้งนักเรียนครู ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา
          โครงการเพชรยอดมงกุฎ ปัจจุบันนับเป็นโครงการใหญ่ที่ได้วางมาตรฐานไว้อย่างดีเยี่ยม การส่งเด็กเข้ามาแข่งขัน ได้แค่รางวัลชมเชย ก็ถือว่าเก่ง และถือว่ามีมาตรฐานระดับประเทศ แต่ละรางวัลที่ได้ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ในแต่ละปีมีหลักฐาน สามารถตรวจสอบได้ ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ เป็นสิ่งที่น่าดีใจ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การยอมรับ!!!
          สรุปก็คือการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎนี้ มีประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างแท้จริง มีผลมีความหมาย ผลงานของโครงการเพชรยอดมงกุฎ เทียบเท่า รร. พระราชทาน ซึ่งครูโรงเรียน นักเรียน ต้องมีการเตรียมตัวมาแข่งขันอย่างดีโดยเฉพาะครูนั้น เมื่อทำงานนี้แล้วย่อมไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน เพราะผลงานประจักษ์ต่อสังคม สัมฤทธิผลด้วยความมานะอดทน ครูที่ทำงานส่งเด็กแข่งเพชรยอดมงกุฎย่อมไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน โดยเฉพาะคุณครูที่ทุ่มเทมานะ ย่อมไม่สูญเสียเวลาที่ทุ่มเทไป!!!

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 13 ก.ย. 54   อ่าน 60524 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
รามาแนะศธ.ปรับวิชาสุขศึกษา เน้นโรคใกล้ตัวหวังลดเจ็บป่วย
05 มี.ค. 56 | อ่าน 540 ครั้ง
ถอดรหัส "ครูอาชีวะพันธุ์ใหม่"...ครูมืออาชีพ เลิศทักษะ รู้ทันวิทยาการ
30 มิ.ย. 54 | อ่าน 20629 ครั้ง
สอศ.ดัดหลังคนวิ่งรอกรับเงินเรียนฟรี
14 ต.ค. 53 | อ่าน 12032 ครั้ง
ก.ค.ศ.มีหนังสือ การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
23 มี.ค. 60 | อ่าน 312 ครั้ง
ครม.เห็นชอบให้เด็กม.3 และ ม.ปลาย ทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนจบ
30 ธ.ค. 58 | อ่าน 1050 ครั้ง
"กรมบัญชีกลาง"จัดเต็ม เพิ่มเงินค่าเทอมลูกราชการ
30 มิ.ย. 59 | อ่าน 345 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.