Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: รายงานพิเศษ: รร.บ้านโนนดู่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างคน-สร้างอาชีพ
      

คอลัมน์: รายงานพิเศษ: รร.บ้านโนนดู่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างคน-สร้างอาชีพ

          วิเชียร เกื้อทาน อำนาจเจริญ
          วิถีชีวิตชาวเกษตรกร อันเป็นรากเหง้าสำคัญที่บ่มเพาะความเป็นปึกแผ่นของคนชาติไทยมาแต่โบราณกาล ดังคำภาษิตที่ว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าว จากวิถีไทยที่มีความเรียบง่ายก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมยุคโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมที่ได้รับจากชนต่างชาติ ทำให้คนไทยเปลี่ยนไป มีความเป็นอยู่ที่ลำบากมากขึ้นทุกวันต้องมีการแข่งขันในการประกอบอาชีพกันมากขึ้น ดิ้นรนแสวงหาเงินทองเพื่อความอยู่รอด
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชดำรัส ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง มีการปฏิบัติด้วยการพึ่งพาตนเอง มีความพอประมาณ ความมีเหตุผลทำให้เกิดความพอเพียง บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันทำให้คนไทยทุกวันนี้ กินดี อยู่ดี มีสุข ไม่ดิ้นรนจนเกินเหตุ ดำเนินชีวิตอยู่บนหลักเหตุผล ดำรงตนอย่างมีสติพอประมาณบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
          ด้วยเหตุนี้นายปฐมบูรณ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่ ต.สร้างนกทาอ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จึงตั้งมั่นให้แนวทางของโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 242 คน ครูรวมบุคลากร 20 คน ได้ดำเนินงานโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกการอยู่ในวิถีชีวิตบนพื้นฐานความ พออยู่พอกิน อยู่ดี มีสุข รู้จักการพึ่งพาตนเอง โดยได้ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าภายในบริเวณโรงเรียนให้เกิดประโยชน์เป็นพื้นที่การ เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร
          ผอ.รร.บ้านโนนดู่ กล่าวว่า จัดทำโครงการโรงอาหารปลอดภัย ประกอบด้วย การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การเลี้ยงกบ การปลูกกล้วยปลูกมะละกอ ปลูกไผ่กินหน่อ เพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ การปลูกพืชสมุนไพร และการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ซึ่งได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานตามแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อนำกลับมาประยุกต์ใช้ภายในโรงเรียน โดยผลผลิตจากการดำเนินงานได้นำมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ที่เหลือก็แบ่งปันกันไปรับประทานที่บ้าน ส่วนหนึ่งก็จำหน่ายเป็นรายได้เสริม ทำให้โรงเรียนบ้านโนนดู่เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร ที่มีนักเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
          ผลที่ได้รับจากโครงการโรงอาหารปลอดภัย ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาออกไปสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ ตามกรอบแนวคิดการบริหารของตนคือ นักเรียน 1 คน ต้องมีอาชีพหรือความรู้ทางการเกษตรอย่างน้อย 1 อย่างหรือ 1 อาชีพ ก่อนจบการศึกษา นอกจากโครงการทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทางโรงเรียนยังได้เน้นการพัฒนา ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนขึ้น เน้นเข้าสู่ระบบห้องสมุด 3 ดี 1.หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ดี 2 บรรยากาศ และสถานที่ดี 3.บรรณารักษ์และกิจกรรมดี สำหรับการพัฒนาห้องสมุดนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลทางการศึกษา เป็นศูนย์รวมความรู้และการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและในปีการศึกษา 2554 นี้ห้องสมุดโรงเรียนก็ได้รับชนะเลิศในระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายและทำการประกวดต่อในระดับจังหวัด นายปฐมบูรณ์ กล่าว
          สำหรับผลงานภาคภูมิใจที่ทางโรงเรียนได้รับอีกอย่างคือ การได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาอำนาจเจริญเป็นโรงเรียนดีเด่นประจำตำบล ประจำปี 2552 เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
          ด้านนายนิวัฒน์ อุทธา ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงอาหารปลอดภัย เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว ทำให้นักเรียนมีวิถีชิวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น เป็นคนมีเหตุมีผลมีคุณธรรมนำชีวิตประจำวัน มีความรู้ทักษะเกี่ยวกับด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถนำเอาความรู้ประสบการณ์ไปขยายผลต่อที่ชุมชนหมู่บ้านได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งจะทำการสานต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่องให้นักเรียนทุกรุ่นได้ผ่านกระบวนการนี้ทุกคน
          เด็กชายสุทธิพงษ์ ศาราแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บอกว่าตนเองและเพื่อนนักเรียนทุกคนในห้องเรียนรู้สึกดีใจมากที่ทางโรงเรียนมีการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาทำการสอนในโรงเรียนเพราะทำให้มีอาหารปลอดภัยไว้รับประทานกันทุกคนในตอนเที่ยง และยังสามารถนำเอาความรู้ไปปฏิบัติจริงที่บ้านได้อีกทางหนึ่ง อันเป็นการช่วยพ่อแม่เกี่ยวกับงานการเกษตร การทำปุ๋ย หรือแม้แต่การดำนา การเกี่ยวข้าวและการเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ ด้วย
          ดังนั้น การน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสู่กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างจริงจังด้วยการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนี้ ย่อมส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ ความซื่อสัตย์ ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ใช้ปัญญาใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ จึงถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมยิ่งของสังคมไทยในยุคปัจจุบันอันจะเป็นการส่งผลต่ออนาคต นับเป็นอีกกรณีตัวอย่างของหน่วยงานทางการศึกษาไทยที่จะทำให้เด็กเยาวชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติตลอดไป

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 13 ก.ย. 54   อ่าน 69757 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
หนุนนศ.เรียนรู้ภาษาอาเซียน
17 ม.ค. 55 | อ่าน 86339 ครั้ง
ศธ.ใช้งบฯแสนล้านพัฒนาระบบไอซีที
16 พ.ย. 53 | อ่าน 12081 ครั้ง
วอนครม.ขึ้นเงินเดือน 6 หมื่นคน "พนักงานมหา’ลัย"ที่บรรจุก่อน 1 ม.ค. 55 เทียบเท่า"
28 ม.ค. 56 | อ่าน 805 ครั้ง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561
27 ก.ย. 60 | อ่าน 940 ครั้ง
ศธ.เปลี่ยนหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู
03 ก.ย. 58 | อ่าน 687 ครั้ง
ศึกษาดูงาน
27 ม.ค. 57 | อ่าน 557 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.