Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


รับ ม.1 ห้ามรร.ออกข้อสอบโหดยึดกรอบหลักสูตร
      

รับ ม.1 ห้ามรร.ออกข้อสอบโหดยึดกรอบหลักสูตร

          สพฐ.ประกาศเกณฑ์ รับนักเรียน ม.1 และ ม.4 แล้ว ยึดหลัก ให้โอกาสเด็กในพื้นที่ก่อน ส่วน รร.ดังให้จับฉลาก/สอบคัดเลือกสัดส่วน 50:50 ย้ำ รร.ดังแข่งขันสูงต้องรับเด็กเพียงรอบเดียวเท่านั้นและห้ามรับเด็กฝาก ส่วนข้อสอบคัดเลือก ม.1 ห้าม รร.ออกเกินกรอบหลักสูตร ป.3-ป.6 มีความยากง่ายเด็กทั่วไปทำได้ ไม่ต้องเรียนกวดวิชา
          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ลงนามประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รร.ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษาแล้ว โดยคำนึงถึงหลักการให้เด็กได้เรียนใกล้บ้าน และให้ รร.ประกาศชื่อโดยไม่มีการคัดเลือก ให้ รร.กำหนดเขตพื้นที่บริการของ รร.สัดส่วนจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่จะเปิดโอกาสให้มี การจับสลาก พร้อมสัดส่วนจำนวนนัก เรียนที่จะรับจากการคัดเลือก ซึ่งทั้งสัด ส่วนและวิธีการต้องเสนอให้คณะกรรม การรับนักเรียนของ รร.และคณะกรรม การเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเห็นชอบ
          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า รร. ทั่วไปให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่ผู้สมัครเกินจำนวนรับได้ให้ใช้วิธีจับฉลาก สำหรับ รร.ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้กำหนดสัดส่วนเป็น 50:50 คือ รับนัก เรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หากมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึง ให้นำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วิธีจับฉลาก ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เสนอร้อยละของการสอบคัดเลือก โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ต้องมี รร.คู่พัฒนา รร.เครือข่าย รร.ดีประจำตำบล และ รร.ดีประจำอำเภอรองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอ อีกร้อยละ 50 ให้รับนักเรียนทั่วไปโดยการคัดเลือกจากการสอบหรือผลการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการอื่นตามที่ รร.กำหนด ในกรณีที่รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้รวมอยู่ในการรับนักเรียนทั่วไป แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5
          ทั้งนี้ การรับนักเรียนของ รร.ที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียว เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพ รร. ให้ใกล้เคียงกัน กรณีที่มีการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ให้ รร.ออกข้อสอบอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.3-ป.6 ใน 4 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึก ษา โดยมีความยากง่ายที่เด็กทั่วไปทำได้ โดยไม่ต้องกวดวิชาและให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนน โดย รร.ต้องควบคุมการสอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องและยุติธรรม และในการสมัครให้นักเรียนระบุชื่อ รร.ที่ประสงค์จะเข้าเรียนสำรองไว้ ในกรณีที่พลาดการสอบหรือจับฉลากให้กลับไปเรียนใน รร.ที่ได้รับการประกาศรายชื่อในการจัดสรรโอกาสตามความเหมาะสม แต่ไม่ผูกพันที่ต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะใน รร.ที่พึงประ สงค์
          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับการรับนักเรียนในชั้น ม.4 ในส่วนของ รร.ที่เปิดสอนทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย ให้รับนักเรียน ม.4 จากนักเรียนที่จบ ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียน โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่กำหนดหลัก เกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม อาทิ พิจาร ณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) คุณความดี และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจาก รร.อื่นเข้าเรียนตามสัดส่วนที่คณะกรรมการเขต พื้นที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 20 ของแผน การรับนักเรียน กรณีรับนักเรียนทั่วไปจาก รร.อื่นเข้าเรียน ให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือก โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ ทางวิชาการของ รร. หรือใช้ผลโอเน็ต ส่วน รร.ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย ให้รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือกจากนัก เรียนทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชา การของ รร. และนักเรียนโควตาไม่เกินร้อยละ 20 ทั้งนี้ ได้กำหนดจำนวนการรับนักเรียนต่อห้องในชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องละ 40 คน หากมีความจำเป็นรับได้ไม่เกินห้องละ 50 คน โดยเสนอ สพป.และ สพม.อนุมัติ
          สำหรับเรื่องของเด็กฝาก สพฐ.คงไม่จำเป็นต้องทำหนังสือแจ้งไปยัง รร. เป็นพิเศษ เพราะนโยบายและแนวปฏิบัติมีความชัดเจนแล้ว โดยกำหนดให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษากำหนดมาตรการป้องกัน และป้อง ปรามไม่ให้เกิดเด็กฝาก และการรับเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิ เศษต้องมีเหตุผลและอธิบายต่อสาธารณ ชนได้ ทั้งนี้ ให้รายงานให้ สพฐ.ทราบภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดการรับสมัคร ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ให้เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่พิจารณาและมีอำนาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่กำหนดให้เป็นอำนาจของ สพฐ. ส่วนแผนการรับนักเรียนนั้น สพฐ.ขอประชุมปฏิบัติการร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาก่อน จากนั้นจะประกาศให้ทราบโดยเร็ว.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 53   อ่าน 10676 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1
31 ก.ค. 61 | อ่าน 1160 ครั้ง
กยศ. เปิดโครงการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ-ส่วนลดหนี้ เริ่ม 13 ธ.ค.นี้
08 ธ.ค. 57 | อ่าน 494 ครั้ง
หวั่นข้อสอบครูผู้ช่วยผิดซ้ำรอย
16 ก.ย. 58 | อ่าน 529 ครั้ง
ศธ.จัด’วันเด็ก’สนามเสือป่า
05 ม.ค. 54 | อ่าน 8042 ครั้ง
คัดค้านมหา’ลัยราชภัฏถอยหลังเป็นข้าราชการ
14 ก.ย. 55 | อ่าน 976 ครั้ง
ไทยอ่อนอังกฤษแพ้กัมพูชา โดดเด่นเรื่องทักษะทำงาน
01 มี.ค. 55 | อ่าน 12041 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.